Hulladékgazdálkodás

Elkötelezettek vagyunk, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat, és ez a hulladékok képződésére is vonatkozik. Bár a veszélyes hulladékok előállításának csökkentése prioritást élvező kérdés, erősen figyelnünk kell a karbantartási, építési tevékenységből vagy váratlan eseményekből keletkező hulladékokra is.

A MOL-csoport hulladékgazdálkodási stratégiájának alapja az ún. 4R alapelv (Csökkentés - Újrahasználat - Hasznosítás - Felelős Elhelyezés – angol szavakkal: Reduce – Reuse – Recycle – Responsible Disposal). Ez a hulladékgazdálkodási hierarchia azt jelenti, hogy az első számú prioritás a hulladékképződés megelőzése és a mennyiség lehető legnagyobb arányú csökkentése. Mivel vannak olyan technológiák és folyamatok, ahol elkerülhetetlen a hulladékképződés, állandóan erőfeszítéseket kell tenni az ilyen típusú hulladékok újrahasználatára vagy anyagában történő hasznosítására. Amennyiben az elhelyezés az egyetlen megoldás, azt felelősen kell kezelni, valamennyi releváns jogi követelmény betartásával. Csoport és vállalati szintű éves hulladékgazdálkodási akcióterveink is az ún. 4R alapelven alapulnak, ezek célja annak biztosítása, hogy állandóan javulnak a hulladékgazdálkodási gyakorlatok.

A keletkező hulladék mennyiségét éves jelentésünkben mutatjuk be. A MOL-csoportban 2013-ban 272.390 tonna hulladék keletkezett, melyből 159.542 tonna került hasznosításra. A hulladék kezelésének MOL-csoportban alkalmazott módjait az alábbi ábra mutatja (az adatok a 2013. évre vonatkoznak):Egy Átfogó Hulladék Gazdálkodási rendszert működtetünk, amely az összes hulladékkal kapcsolatos folyamatot szabályozza. Ez a hatékonyság javítására, az elhelyezett hulladék mennyiségének csökkentésére és az újrahasznált vagy hasznosított hulladékok arányának növelésére fókuszál. Annak érdekében hogy eleget tegyünk a jogszabályi követelményeknek és a hulladékkezelési költségeit is csökkentsük, hosszú távú hulladék gazdálkodási szerződéseket kötöttünk.

Kutatás-termelés
A Kutatás-Termelés divízió tevékenysége során keletkező hulladékok legjelentősebb (50-55%) részét a fúrási iszap hulladékok teszik ki. A ma alkalmazott technológia során (BAT), már a fúrási iszapok előállításánál felhasznált anyagok egyike sem tartozik kockázatos anyagok körébe, így a folyamat során normál üzemmenet mellett nem keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezen hulladékok döntően hasznosításra kerülnek.
A másik jelentős hulladékmennyiség a tartálytisztításokból származó olajos iszap hulladékok, melyek veszélyesnek minősülnek. Ezen hulladék mennyiségének csökkentése céljából a nagyméretű tartályok tisztítása során a kitermelt iszap, centrifugálásra kerül, a leválasztott folyadék a megfelelő engedélyek birtokában a mély rétegekbe visszasajtolásra kerül, ezáltal az ártalmatlanítandó veszélyes anyag mennyisége jelentősen lecsökken.
A jövőben a hulladék további mennyiségi csökkentést tűztük ki célul, a cél megvalósítható „hulladék szegény” technológiák alkalmazásával, illetve a tartályiszapok minél nagyobb arányú víztelenítésével érhető el.

Logisztika
A TKD Logisztika szervezet telephelyein elsősorban ásványolaj, valamint PB termékek tárolása és forgalmazása történik. A Logisztika szervezet főbb hulladékáramai a tartálytisztításokból, szennyvíztisztítók üzemeltetése során keletkező olajos iszapok, a beruházásokból származó építési-bontási hulladékok, valamint a múltbeli tevékenységből eredő szennyezések felszámolása során keletkező veszélyes hulladékok. Céljaink között szerepel a hulladékgazdálkodási hierarchia mélyebb bevonása az operatív folyamatokba, a hulladék hasznosítási arányának további növelése.

Finomítás
A TKD Finomítás divízió telephelyein kőolaj alapanyagból állítanak elő különféle frakciókat, melyek közvetlenül végtermékek vagy más technológiák alapanyaga. Fő hulladékáramok több nagy csoportba sorolhatók ilyenek a gyártási folyamatok hulladékai, ide értjük a csővégi technológiákat pl. ipari szennyvíztisztító berendezések működése során keletkező hulladékokat, a beruházások során keletkező építési-bontási hulladékokat, a tartályparkok tisztítása/karbantartása során keletkező veszélyes iszapokat valamint a karbantartási folyamatok hulladékait. Céljaink között szerepel a hulladék hasznosítási arányának további növelése, a hulladék mennyiségének csökkentése és a hulladékégető-művek optimalizálása.

Petrolkémia
Fő hulladékáramok két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az olefingyártás, polimergyártás során - ideértve a gyártáshoz felhasznált ipari vizek tisztítása során - keletkező hulladékokat is. Másik nagyobb csoport a beruházásokhoz kapcsolódó építési-bontási hulladékok.
A hulladékok mennyiségének csökkentése a jelenlegi is optimalizált termelési folyamatok miatt csak kisebb lehetőségeket tartalmaz, így a hasznosítási arány növelését tűztük ki célul a költséghatékonyság figyelembe vétele mellett.

Kenőanyag-előállítás
A MOL-csoport leányvállalata, a MOL-LUB gyártja a kenőanyagokat és az autóápolási termékeket. A divízió kiemelt figyelmet fordít a termékgazdálkodásra, ugyanis az ipar és a háztartások által termelt kenőanyag-hulladék jelentős részét képesek újrahasznosítani. Az értékesített kenőanyagtermékek 22,5%-át a bitumen gyártás során használták fel újra 2012-ben. Ugyanebben az évben újrahasznosított alapanyagból készült új PET csomagolást vezettek be az autóápolási terméknél.

Az ügyfelektől begyűjtött és a MOL működése során újrahasznosított kenőanyag-hulladék és a csomagolási termékek mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza. (Az adatok az alábbi működési területeket fedik le: Magyarország (MOL-LUB), Horvátország (Maziva) és Szlovákia (Slovnaft), ahol a visszagyűjtési és hasznosítási tevékenység a MOL-csoport közvetlen koordinációja alatt áll.)


Mértékegység
2009
2010
2011
2012
2013
Fáradtolaj (kenőanyag hulladék) tonna 8168 9369 11261 10752 10244
Egyéb olajos (csomagolási) hulladék tonna 824 648 640 576 554

További, a témakörhöz kapcsolódó információt a MOL-csoport Éves jelentéseiben talál: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.