Fenntartható fejlődés

Szószedet

Fenntartható fejlődés


APC
Az Éves Humán Ciklus (Annual People Cycle) célja a fenntartható és integrált emberi erőforrás menedzsment folyamat megteremtése a MOL-csoportban. Az évente ismétlődő vizsgálati folyamat biztosítja a rendszeres visszajelzést a munkavállalók teljesítményéről, karrier és képzési lehetőségekről és megteremti az aktuális teljesítményértékelés és a hosszú távú karriertervezés közötti kapcsolatot.

BOI (Biológiai Oxigén Igény mg/l)
A BOI értékből a szennyvízben jelenlévő biodegradálható szerves anyag és annak mikrobiális lebontásához szükséges oxigén mennyiségére lehet következtetni.

EBK
Egészségvédelem-, Biztonságtechnika és Környezetvédelem

Elfolyások
Az 1 m3-nél nagyobb, nem szándékos, kontrollálatlan veszélyes anyag külső környezetbe (talajvíz, felszíni víz vagy talaj) történő elfolyása.

ETS (Emission Trading Scheme)
Az Európai Unió piaci eszközökön alapuló kereskedelmi rendszere, melynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátások költség hatékony csökkentése.

FF (Fenntartható fejlődés)
„Olyan fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációkat saját szükségleteik kielégítésében.” (Forrás: ENSZ/Brundtland-jelentés)

GRI (Global Reporting Initiative)
Olyan, az érintettek bevonását szorgalmazó folyamat és független intézmény, amelynek küldetése egy nemzetközi szinten használható útmutató kidolgozása és elterjesztése a fenntarthatósági jelentésekre vonatkozóan.

HAY
A MOL-csoport munkakör-besorolási rendszere a nemzetközileg ismert és elismert HAY módszertanra épül. A HAY rendszer lehetővé teszi egy átfogó, logikus, transzparens és konzisztens rendszer kialakítását, mely garantálja a munkavállalók megfelelő besorolását munkájuk és pozíciójuk alapján.

Kármentesítés
A szennyező hatások megelőzése, minimalizálása, kármentesítése vagy enyhítése szennyezett talaj vagy víz esetében, illetve ezen területek eredeti állapotának helyreállítása.

KOI (Kémiai Oxigén Igény mg/l)
A vízben levő anyagok, elsősorban a szerves anyagok redukáló képessége, amelyet az oxigénfogyasztás mérésével állapítanak meg. Az elfogyasztott oxigént a víz térfogategységre vonatkoztatják.

Közúti balesetek aránya (RAR)
Közúton bekövetkezett balesetek száma, 1 millió levezetett km-re vonatkoztatva

Lebegő szilárdanyag tartalom
Vízben nem oldódó részecskék tömege

LTIF (baleseti frekvencia)
Egymillió ledolgozott órára jutó, munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) száma

Munkaidőben végzett önkéntes munka
A munkavállaló fizetett munkaidejében történő, közérdekből vagy jótékony célokhoz kapcsolódóan, ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.

Pénzbeli adomány
Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott pénzbeli juttatás, amely szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív megerősítéséhez.

PM (Particulate Matter)
Szilárd Részecske. Égés vagy más technológiai eljárás során keletkezett, a levegőben található szálló por. A legveszélyesebbek a 10 μm-nél finomabb frakciók (PM10).

Természetbeni juttatás
Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott nem-pénzbeli juttatás, amely szorosan összefügg a vállalat társadalmi szerep- és felelősség vállalásával, valamint hozzájárul a vállalat társadalmi megítélésének pozitív megerősítéséhez.

TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)
Összes alifás szénhidrogének. A felszíni víz vagy talaj szerves olajszármazékokkal való szennyezettségét kifejező paraméter.

ÜHG (üvegházhatású gázok)
Olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzás egy részét elnyelik, és ezzel hozzájárulnak a Föld körüli szigetelő takaró kialakulásához (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).

VOC (Volatile Organic Compounds)
Szilárd vagy folyékony közegekből felszabaduló illékony szerves vegyületek összefoglaló neve. Több különböző vegyi anyagot takarhat, melyek közül egyesek rövid vagy hosszú távon károsak lehetnek az emberi egészségre illetve a légkörben fotokémiai reakcióba léphetnek. Mindazon szerves vegyületek, amelyek gőznyomása 293,15°K (20°C) hőmérsékleten legalább 0,01 kPa, vagy amelyek a tényleges felhasználás körülményei között hasonló illékonyságúak (kivéve a metán). A legtöbb talaj menti ózon (szmog) a NOX és a VOC-k reakciója során keletkezik.

VRU
Gőzvisszanyerő rendszer – egy viszonylag egyszerű rendszer, mely lehetővé teszi az egyébként a légkörbe kerülő gázok összegyűjtését és elvezetését.


A teljes Szószedet (Olaj-és gázipari, valamint Pénzügyi kifejezésekkel) innen letölthető.